صعودی
10
شیره انگور (دوشاب)
مویز سیاه

مویز سیاه

150,000 ریال

مویز قرمز هسته دار
انجیر خشک ارگانیک

انجیر خشک ارگانیک

400,000 ریال

340,000 ریال -15%

لوبیا سفید ارگانیک ازنا

لوبیا سفید ارگانیک ازنا

75,000 ریال

70,000 ریال -7%

لوبیا چیتی ارگانیک ازنا
لوبیا قرمز ارگانیک ازنا
آلبالو خشک ارگانیک

آلبالو خشک ارگانیک

185,000 ریال

175,000 ریال -5%

پودر سنجد

پودر سنجد

200,000 ریال

190,000 ریال -5%

سنجد ارگانیک

سنجد ارگانیک

120,000 ریال

110,000 ریال -8%

10